KORUMA VE UZAKLAŞTIRMA KARARI

KORUMA KARARI NEDİR? NASIL? NEREDEN ALINIR?

          – AİLE –

         Türk Hukuku’na göre aile kan veya mukabele ile birbirine bağlanmış, aralarındaki hukuki münasabet medeni hukuk ile düzenlenmiş topluluktur. Aile, en önemli sosyal kurumlardan biridir ve bilinen bütün toplumlarda mutlaka bir şekilde bulunan bir kurumdur.

         Aile içi şiddet ise toplumun temeli kabul edilen aile birliğini temelden sarsmakta ve  bu ortamda yetişen bireylerin toplumda faydalı, sağlıklı bireyler olmalarını engellemektedir.

          – ŞİDDET –

         Şiddet, hayatın her alanında karşılaşabildiğimiz, güç ve baskı uygulayarak insanların bedensel veya ruhsal açıdan zarar görmesine neden olan bireysel veya toplu hareketlerin tümüdür. Şiddet bedensel zarar verici olabileceği gibi psikolojik olarak da gerçekleşebilir. Tecavüz, enseste ya da fuhuşa zorlamak gibi cinsel şiddet ya da çalışmaya izin vermemek, paranın elinde alınması gibi ekonomik şiddet de söz konusu olabilir.

         Şiddete uğrayan aile bireyi veya buna tanık olan diğer kişiler konu ile ilgili şikâyet ve ihbar başvurusunda bulunarak koruma kararı alabilir. Bu başvuru polis merkezine, jandarma karakoluna, cumhuriyet savcılığına veya aile mahkemesi hâkimliğine yapılabilir. Aile mahkemesi yoksa dilekçe sulh hukuk mahkemesine verilmelidir.

        – KORUMA TEDBİRİ KARARI NEDİR?  

         6284 sayılı yasa kapsamında;

         Başlıca iki farklı koruma kararı vardır. Biri koruyucu tedbir kararı diğeri ise önleyici tedbir kararıdır. Kararı veren makamlar bakımından da koruma kararları ikiye ayrılmaktadır. Bunlardan ilki mülki idari amir tarafından verilen koruma kararları diğeri ise aile mahkemeleri tarafından verilen koruma kararlarıdır.

         -Koruma kararı ve uzaklaştırma kararında süreç nasıl işler?

         1-)  Koruma kararı, ilgilinin talebi, Bakanlık veya kolluk görevlileri ya da Cumhuriyet savcısının başvurusu üzerine verilir. Koruma kararlarını en çabuk ve en kolay ulaşılabilecek yer hâkiminden, mülkî amirden ya da kolluk biriminden talep edilebilir.

         2-)  Koruma kararı ilk defasında en çok altı ay için verilebilir. Ancak şiddet veya şiddet uygulanma tehlikesinin devam edeceğinin anlaşıldığı hâllerde, resen, korunan kişinin ya da Bakanlık veya kolluk görevlilerinin talebi üzerine koruma kararların süresinin veya şeklinin değiştirilmesine, bu tedbirlerin kaldırılmasına veya aynen devam etmesine karar verilebilir.

         3-) Koruma kararı verilebilmesi için, şiddetin uygulandığı hususunda delil veya belge aranmaz. Koruma kararı, geciktirilmeksizin verilir. Bu kararın verilmesi, bu Kanunun amacını gerçekleştirmeyi tehlikeye sokabilecek şekilde geciktirilemez.

         4-)  Koruma kararı, korunan kişiye ve şiddet uygulayana tefhim veya tebliğ edilir. Tedbir talebinin reddine ilişkin karar ise sadece korunan kişiye tebliğ edilir. Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde ilgili kolluk birimi tarafından verilen tedbir kararı şiddet uygulayana bir tutanakla derhâl tebliğ edilir.

         -Mülki idari amir tarafından verilebilen koruyucu tedbir kararları nelerdir?

 • Başvuran kimsenin kendisine ve çocuklara barınma yeri veya kreş sağlanması.
 • Geçici maddi yardım yapılması.
 • Psikolojik, mesleki, hukuki ve sosyal bakımdan rehberlik ve danışmanlık hizmetleri verilmesi.
 • Hayati tehlikenin bulunması durumunda geçici koruma altına alınması.

         -Mahkemeler tarafından verilebilen koruyucu tedbiri kararları nelerdir?

 • İşyerinin değiştirilmesi.
 • Kişinin evli olması halinde müşterek yerleşim yerinden ayrı yerleşim yeri belirlenmesi.
 • Tapu kütüğüne aile konutu şerhi konulması.
 • Korunan kişi bakımından hayati tehlikenin bulunması durumunda kimlik ve ilgili diğer bilgi ve belgelerinin değiştirilmesi.
 • Mahkemeler tarafından verilebilecek önleyici koruma kararları nelerdir?

         -Mahkemeler tarafından verilebilen önleyici tedbiri kararları nelerdir?

 • Şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmaması.
 • Müşterek konuttan veya bulunduğu yerden derhal uzaklaştırılma ve müşterek konutun korunan kişiye tahsis edilmesi.
 • Korunan kişilere, bu kişilerin bulundukları konuta, okula ve işyerine yaklaşmaması.
 • Çocuklarla ilgili daha önce verilmiş bir kişisel ilişki kurma kararı varsa, kişisel ilişkinin refakatçi eşliğinde yapılması, kişisel ilişkinin sınırlanması ya da tümüyle kaldırılması.
 • Korunan kişinin, şiddete uğramamış olsa bile yakınlarına, tanıklarına ve kişisel ilişki kurulmasına ilişkin haller saklı kalmak üzere çocuklarına yaklaşmaması.
 • Korunan kişinin şahsi eşyalarına ve ev eşyalarına zarar vermemesi.
 • Korunan kişiyi iletişim araçlarıyla veya sair surette rahatsız etmemesi.
 • Bulundurulması veya taşınmasına kanunen izin verilen silahları kolluğa teslim etmesi.
 • Silah taşıması zorunlu olan bir kamu görevi ifa etse bile bu görevi nedeniyle zimmetinde bulunan silahı kurumuna teslim etme.
 • Korunan kişilerin bulundukları yerlerde alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmaması ya da bu maddelerin etkisinde iken korunan kişilere ve bunların bulundukları yerlere yaklaşmaması, bağımlılığının olması halinde, hastaneye yatmak dahil, muayene ve tedavisinin sağlanması.
 • Bir sağlık kuruluşuna muayene veya tedavi için başvurması ve tedavisinin sağlanması.

        – UZAKLAŞTIRMA SÜRESİ VE UZATILMASI –   

      Koruma kararı ilk defasında en çok altı ay için verilebilir. Ancak şiddet veya şiddet uygulanma tehlikesinin devam edeceğinin anlaşıldığı hallerde, re’sen, korunan kişinin ya da Bakanlık veya kolluk görevlilerinin talebi üzerine Koruma karaların süresinin veya şeklinin değiştirilmesine, bu tedbirlerin kaldırılmasına veya aynen devam etmesine karar verilebilir.

         Verilen kararlara karşı tefhim veya tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde ilgililer tarafından aile mahkemesine itiraz edilebilir.

        – KORUMA KARARININ İHLALİNİN SONUÇLARI NEDİR? –

      Koruma tedbiri kararının ihlal edilmesi halinde, 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsi yaptırımına karar verilecektir. Ayrıca ihlalin her tekrarında verilecek zorlama hapsi süresi 15 günden 30 güne kadar uzatılacaktır. Fakat toplamda en fazla 6 ay zorlama hapis cezası verilebilmektedir.

Aile Hukuku hakkında detaylı bilgi almak ve bize ulaşmak için bizi arayabilir ya da iletişim formumuzu doldurabilirsiniz.

Yorum Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>