Borçlunun borcunu ödememesi durumunda yapılan icra takibi konusunda yeterince bilgi sahibi olunmadığı takdirde, her iki taraf da hak mağduriyetleri yaşamaktadır. Bu nedenle gerekiyorsa, hukuki bir destek almak bu konuların çözümünde önemli rol oynamaktadır.

İlamsız İcra Yoluyla Takip Nedir?

İcra takip yöntemlerinden en yaygını ilamsız icra takibi olmaktadır. Bu icra takip yöntemini uygulamak için alacaklının elinde senet, çek ve poliçe ile mahkeme kararı bulunmaması gerekmektedir. Ayrıca alacağın rehin veya ipotek ile teminat altına alınmamış olması lazımdır. Bu durumda alacaklı, ilamsız icra takibi için icra dairesine başvuru yapabilir. İcra takibinin başlatılabilmesi için ise alacaklının mutlaka alacağını gösteren bir belgeyi, icra dairesine ibra etmek zorunda değildir.

İcra Takibi İtirazı

İcra takibi itirazları ilamlı ve ilamsız icra takibi itirazları olarak ikiye ayrılmaktadır.

Bu kapsamda icra takiplerine itiraz şu şekilde gerçekleşmektedir;

  • İlamsız icra takibine itiraz yapılması: İcra takibine (ödeme emri) yapılacak olan itirazlar için yedi günlük yasal süre bulunmaktadır. Borçlu, kendisine ödeme emri tebliğ edildiği tarihten itibaren yedi gün içinde itirazını yapmak zorundadır. Borçlu, kendisine ödeme emri gönderen icra dairesine, yazılı bir itiraz dilekçesi ile başvurmak zorundadır. İcra dairesi ise yasal süresi içinde verilen itiraz dilekçesini, icra tutanağına işler. Yasal süre içinde itiraz dilekçesi verilmez ise icra takibi borçlu tarafından kabul edilmiş sayılmaktadır.

İlamsız icra takibi için genellikle şu durumlarda itiraz yapılmaktadır;

  • Borçlunun böyle bir borcu olmadığı iddiası.
  • Ödeme emrinin tebliğinden önce, borçlunun borcunu ödemiş olduğu iddiası.
  • Borcun zaman aşımına uğradığı iddiası.
  • Borcun vadesi gelmeden icraya konulduğu iddiası.

Bu sebeplerin doğru olduğu tespit edildiği anda, icra takibi icra dairesi tarafından durdurulmaktadır. Alacaklı ise bu durumla karşılaştığında İtirazın kaldırılması veya itirazın iptali için dava açma hakkına sahip bulunmaktadır. Borçlu ilamsız icra takibine ayrıca, borç senedindeki imzanın kendisine ait olmadığını ileri sürerek de itiraz edebilmektedir. Borçlunun yedi gün içinde itiraz etmemesi hastalık gibi geçerli bir sebepten kaynaklanıyorsa, icra mahkemesine gecikmiş itiraz dilekçesi verebilir ve bu dava görülürken tüm yasal masraflar borçlu tarafından ödenmek zorundadır.

  • İlamlı icra takibine itiraz yapılması: İlamlı icra takibi için yapılacak itirazların, ilamsız için yapılan itirazdan farkları bulunmaktadır. İlamın anlamı mahkeme kararı olduğu için, ilamlı icra takibi ise mahkeme kararı ile başlayan icra takibi anlamına gelmektedir.

İlamlı icra takibine yapılan en yaygın itiraz ise icranın geri bırakılması için yapılan itirazlardır. İlam mahkeme kararı olduğu için, istinaf ve Yargıtay safhası bulunmaktadır. Davanın bu safhalarda olduğu belirtilerek itiraz yapılması mümkün olmaktadır.

İcra mahkemesi devam ederken, borçlu alacaklıya olan borcunu ödeyebilir. Kötü niyetli bir alacaklı ise alacağını tahsil etmesine rağmen, elindeki mahkeme kararı ile icra takibi yapabilir. Bu durumda da borçlunun, itiraz hakkı bulunmaktadır.

İcra mahkemeleri, dava istinaf veya Yargıtay safhasında olduğunda icranın geri bırakılması itirazını kabul eder, üst mahkemelerin kararından sonra ise icra takibi tekrar başlamaktadır.

Takibe İtiraz Edilmezse Ne Olur?

İcra takipleri ilamsız ve ilamlı icra takibi olarak yapılmaktadır. İcra takibinin şekli ne olursa olsun, borçluya resmi tebliğ yapılmasından itibaren yedi gün içinde, icra takibi için itiraz edilmesi gerekmektedir. Bu sürenin içinde, icra dairesinin itirazı tutanağa geçirmesi de dahil olmaktadır. Bu süre içinde geçerli bir sebep olmadan itiraz yapılmamışsa, borçlu icra takibini kabul etmiş sayılmaktadır.

İcra Ödeme Emri Nedir?

İcra takip işleminde borçluya uygulanan ilk takip işlemine, icra ödeme emri denmektedir. Borçlu olan kişinin borcunu ödemediği durumda, alacaklı olan kişi icra dairesine alacağını tahsil etmek için icra takibi yapılması için başvurabilir. Bu durumda icra dairesi, icra takip başvurusunu inceleyerek kanuna uygun bulursa, ödeme emri düzenleyerek borçluya tebliğ ettirir.

İcra dairesinin gönderdiği ödeme emrinde şu unsurlar bulunmaktadır;

  • Borcun ve dosya masraflarının (varsa faizi ile birlikte) yedi gün içinde belirtilen banka hesabına ödenmesini belirten ihtar.
  • Takibin başlatıldığı senetteki imzanın, borçlu olduğu kişiye ait değilse itiraz edilmesi ihtarı.
  • Borç ve senede itiraz edilmeyecekse, yedi gün içinde borçlunun mal beyanında bulunması gerektiği, aksi halde hapis cezası alabileceği ihtarı.
  • Borcun ödenmediği takdirde cebri icra işleminin uygulanacağı ihtarı.

Borçlu ödeme emrini aldıktan sonra borcunu ödeyecekse, öncelikle icra dairesine giderek güncel borcunu hesaplatmalıdır. Daha sonra ise bu güncel hesaplama sonucu çıkan rakamı ödeme emrinde belirtilen banka hesabına yatırmalıdır.

İcra Takibi Harcı Nasıl Hesaplanır?

İcra takibi için harç hesaplaması iki şekilde yapılmaktadır. Bunlardan birincisi borcun icra dairesi kanalı ile bankaya yatırılması durumudur. Bu durumda icra dairesi, başvuru harcı, vekalet harcı ve peşin harç almaktadır. Bu harçların hesaplama oranları her yıl yayınlanmaktadır ve takip tutarı üzerinden hesaplanmaktadır. Borcun direk olarak icra dairesi kanalı ile ödenmesi durumunda, icra dairesi herhangi bir müracaat beklemeden, icra dosyası kapatma işlemini yapmaktadır.

İkinci yöntem ise haricen borcun ödenmesidir. Bu yöntem, borçlunun borcunu direkt alacaklıya ödemesi şeklinde gerçekleşmektedir. Bu durumda ise ilk yöntemde hesaplanan harçların yarısı ödenmek zorundadır. İcra takibinde ödenmesi gereken diğer bir harç türü ise cezaevi harcıdır ve bu harç alacaklı tarafından ödenmektedir.

İcra Takibinden Feragat

Alacaklı taraf, borçlu ile anlaşmaya varması veya borçlunun borcunu ödemesi gibi durumlarda, icra takibinden feragat edebilmektedir (vazgeçebilmektedir). Alacaklı icra dairesine vereceği feragat dilekçesi ile sadece icra takibi yapmaktan vazgeçmektedir. Alacağından da vazgeçiyorsa, dilekçesinde bu durumun da belirtilmesi gerekmektedir. Feragat dilekçesini alan icra dairesi, icra dosyası kapatma işlemini yaparak başlamışsa icra takibini durdurmaktadır. Alacaklı bu feragat işleminden sonra, borçlunun ödeme yapmamasından dolayı tekrar icra takibi yapabilme hakkına sahiptir.

Ödeme Emri ile İcra Emri Arasındaki Fark Nedir?

Ödeme emri ile icra emri arasındaki en önemli fark; ödeme emrinin ilamsız icra takibinde, icra emrinin ise ilamlı icra takibinde gönderilmesidir.

Ödeme Emri ve İcra Emri ile Bildirilen Nedir?

Ödeme emri ve icra emri ile bildirilenler aynı şeylerdir. Bunların içeriğinde; alacaklının ve borçlunun adı ve adresi, borcun miktarı, işletilecek faiz oranı ve faizin başlangıç tarihi gibi hususlar bulunmaktadır. Ayrıca, ödemenin yapılmaması durumunda yapılacak cebri icra ile ilgili bilgiler de bulunmaktadır.

Haciz Kararı Hangi Durumlarda Verilir?

Haciz kararı, para veya para ile ölçülme değeri olan alacaklar için, alacaklının alacağını koruyan bir sistemdir. Haciz işlemi için, asliye hukuk ve asliye ticaret mahkemelerine başvurulmalıdır. İcra takibi kesinleşip borçlunun yasal süre içinde borcunu ödememesi durumunda uygulanmaktadır.

İcra Emri veya Ödeme Emri Geldiğinde Ne Yapılmalı?

İcra emri veya ödeme emri geldiğinde, öncelikle tebligatın uygun olup olmadığına bakılmalıdır. Daha sonra ise gerekli şartlar varsa yedi gün içinde itiraz edilmelidir. Bu konuda mağduriyet yaşamamak için bir avukat desteği almakta faydalı olmaktadır.

Mal Beyanında Bulunmamak Ne Gibi Sonuçlara Yol Açar?

Ödeme emri tebliğ edildikten sonra, yasal süreler içinde mal beyanında bulunulmazsa, hapis cezasına çarptırılabilmektedir. Bu cezanın üst sınırı ise, en fazla üç ay olmaktadır.

İcra Mahkemesinin Görevleri Nedir?

İcra ve iflas konularına bakan icra mahkemeleri, tek hâkimle yürütülen bir ilk derece mahkemesidir. Mahkemenin başlıca görevleri, icra dairesi kararlarına yapılan itirazlar ile icra ve iflaslar ile ilgili suçlar bulunmaktadır.

Emekli Maaşı Haczedilir mi?

Kanunen emekli maaşlarının haczi mümkün olmamaktadır. Emekli maaşının haczedilebilmesi için, borçlunun maaşının haczedilmesi için izin vermesi gerekmektedir. Haczedilen emekli maaşından haczin kaldırılması ise, süreye bağlı olmadan icra dairesine yapılacak müracaatla olmaktadır.

Mesken Haczi Mümkün müdür?

Mesken haczi kanunen mümkündür fakat bu haczin yapılması için gerekli bir şart bulunmaktadır. Bu şart, haczedilecek meskenin satılmasından sonra borca mahsup olacak kısmından sonra kalanı ile borçlunun sosyal konumuna uygun olan bir ev alabilmesidir. Bu durum sağlanamıyorsa, borçlu 7 gün içinde icra mahkemesine şikâyette bulunabilmektedir.

Haczedilen Eşyaların Akıbeti Ne Olur?

İcra takibi nedeni ile haczedilen eşyalar, alacaklının talebi doğrultusunda yediemine teslim edilmektedir. Yedieminin deposunda muhafaza edilen eşyalar, belirli bir süre sonunda icra müdürlüğü vasıtası ile satılmaktadır. Eşyaların satışından elde edilen gelir ise borç karşılığı olarak alacaklıya ödenmektedir.

Haczedilen Eşyalar Geri Alınır mı?

Haczedilen eşyaları, eşya sahibinin geri alması için gerekli şartları yerine getirmesi gerekmektedir. Yediemin deposunda bulunan hacizli eşyaların satılmasından önce, borçlu borcunu alacaklıya öder ve icra takibi için gerekli harçları da öderse kendi eşyalarını geri alabilir. Ayrıca, eşyalar teslim alınırken, yediemin deposunda eşyaların tutulduğu gün sayısı karşılığındaki ücretin de borçlu tarafından ödenmesi gerekmektedir.

Tahliye Talepli İcra Takibi Nedir?

Kira borcunu ödemeyen kiracının tahliyesi için uygulanabilecek değişik yöntemler bulunmaktadır. Bu yöntemlerin en pratik ve etkili olanı ise tahliye talepli icra takibi olmaktadır. Mülk sahipleri, genellikle borcunu ödemeyen kiracılarına alacakları için icra takibi yapmaktadır. Tahliye için ise ayrıca dava açmaktadırlar.

Mülk sahibi, borcunu ödemeyen kiracısı için yaptıracağı tahliye talepli icra takibi ile borcun ödenmesinin yanında, ödenmediği takdirde tahliyesini de talep etmektedir. Borçluya gönderilecek ödeme emrinde, borcunu ödemesi için otuz gün süre verilmekte, aksi hâlde tahliyesinin de gerçekleştireceği belirtilmektedir.

Merkezi Takip Sistemi Nedir?

Özellikle abonelikten kaynaklanan borçların ödenmemesi durumunda, avukatlar icra takip işlemlerini merkezi takip sistemi üzerinden yapabilmektedirler.

Alacaklı kişilerin avukatları, merkezi takip sistemi üzerinden icra takibi başvurusu yapabilmekte, bu talep adalet bakanlığına ulaşmakta ve bakanlığın yetki vermesi ile icra takibini başlatabilmektedirler. Ayrıca, bu sistem üzerinden borcun ödenmesi ve haciz dahil tüm işlemler de takip edilebilmektedir.

İcra ve İflas Hukuku ile ilgili anlaşmazlıklarınız için detaylı bilgi almak ve bize ulaşmak için bizi arayabilir yada iletişim formumuzu doldurabilirsiniz.

Yorum Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>