Miras avukatı miras hukukunun alanına giren her türlü hukuki işlem ve uyuşmazlıkların çözümünde rol oynayan kimsedir. Miras avukatı olabilmek için kişi daha çok miras hukukuna dair davalara bakmalı ve bu alanda kendini geliştirmelidir. Teorik bilgisini ilerletmenin yanında tecrübeyle bu bilgileri desteklemelidir.

Miras, bir kimsenin ölümünden sonra aktif ve pasifleriyle birlikte tüm malvarlığının mirasçılara geçmesini ifade etmektedir. Buna göre mirasın intikalinde kişinin mevcut malvarlığı ile borçları da mirasçılara geçmektedir. Miras hukuku ise kişinin mirasının hangi şartlarda geçeceğiyle ilgilenir. Yalnızca mirasın paylaşımı ile değil, vasiyetnamenin hazırlanması gibi hususlarda da müvekkillerine yol gösterir.

Bursa Miras Hukuku Avukatı Hangi Davalara Bakar?

Miras hukuku avukatı miras hukukuna dair birçok davaya bakmaktadır. Bu davaları tapu iptal davası, tenkis davası, reddi miras davası, ortaklığın giderilmesi davası, muris muvazaası davası, mirasçılık belgesinin iptali davası olarak saymak mümkündür. Miras davası avukatı bunların yanında vasiyetnamenin düzenlenmesi, iptal edilmesi, mirastan feragat sözleşmesi hazırlama, ölünceye kadar bakma sözleşmesi düzenlenmesi ve incelenmesi işlemlerinde hukuki danışmanlık ve dava takibi yapmaktadır.

Muris muvazaası mirastan mal kaçırma olarak tanımlanabilir. Bu dava türü bir anlamda tapu iptal ve tescil davasını da bünyesinde barındırmaktadır. Zira tapu iptal davası miras bırakanın hayatta olduğu sürede yapmış olduğu hileli devir işlemleri için açılmaktadır.
Tenkis davası mirasçının mirastaki saklı payında yaşamış olduğu kayıplar için açılacaktır.
Reddi miras davası mirasın reddi amacıyla açılmaktadır. Burada daha çok miras bırakanın borca batmış olması sebebiyle reddi miras söz konusu olmaktadır.
Ortaklığın giderilmesi davası, diğer adıyla izale-i şuyu miras paylaşımında mirasçıların uzlaşmazlığa düşmeleri halinde gerekli olmaktadır.
Mirasçılık belgesinin iptali davasında mirasçılar hatalı ve yanlış olarak düzenlenmiş olan mirasçılık belgesinin iptal edilmesini istemektedir. Yeniden düzenlenmesi talebinde bulunmaları da mümkündür.
Miras Hukuku Avukatı ve Mirasta Mal Paylaşımı Usulü
“Miras paylaşımı nasıl olur?” miras hukuku avukatlarının sıklıkla karşılaştığı sorulardan bir tanesidir. Miras paylaşımı işlemi miras bırakanın vasiyetname bırakıp bırakmadığı hususuyla yakından ilgilidir. Eğer miras bırakan tarafından yasal şartlara uygun düzenlenmiş bir vasiyetname bırakılmış ise miras paylaşımı buna uygun yapılmalıdır. Ancak burada saklı paylara uygun bir paylaşım yapılması gerekliliği unutulmamalıdır. Miras bırakan bir vasiyetname düzenlememiş ise mirasın dörtte biri sağ olan eşine, dörtte üçü ise çocuklarına paylaştırılacaktır.

Miras paylaşımında anlaşmazlık ortaya çıktığında Miras Hukuku Avukatıına ihtiyaç duyulmaktadır. Miras davalarına bakan avukatlar böyle bir anlaşmazlık söz konusu olduğunda ilk olarak uyuşmazlığın mahkemeye taşınmadan nasıl çözülebileceğinin cevabını arar. Miras paylaşımında anlaşmazlık çıktığında miras hukuku avukatı ile çalışmak müvekkilin uzun bir yargılama sürecini başlatmasını önleyecek ve çözümün daha hızlı gerçekleşmesini sağlayacaktır.

Bursa Miras Sözleşmeleri ve Bursa Miras Hukuku Avukatı

Miras hukuku mirastan doğan uyuşmazlıklara dayalı davaların yanında birçok sözleşmeyi de kapsamaktadır. Bu sözleşmeler mirastan feragat sözleşmesi, miras taksim sözleşmesi, mirasçılıktan çıkarma sözleşmesidir. Mirastan feragat sözleşmesi mirasçının mirasbırakanın ölümünden sonra kendisine intikal edecek olan mirastan tamamen yahut kısmen vazgeçmesidir.

Miras taksim sözleşmesini ise mirasçılar arasında payların oluşturulması ve fiilen alınması şeklinde tanımlamak mümkün olacaktır. Miras taksim sözleşmesi miras üzerinde müşterek mülkiyetle hak sahibi olan mirasçıların tasarruf yetkisini kullanabilmeleri amacıyla düzenlenmektedir.

Mirasçılıktan çıkarma sözleşmesi TMK’da belirlenen sınırlı hallerde düzenlenebilecektir. Bu hallerin varlığı halinde düzenlenerek mirasçılıktan çıkarılan kimse artık mirastan pay alamayacak ve tenkis davası açamayacaktır. Bu sözleşmelerin hazırlanması miras kadar önemli bir hukuki hususta miras avukatından yardım alarak gerçekleştirilmelidir.

Miras ile yakından ilgili olan ölünceye kadar bakma sözleşmesi ile vasiyetnamenin hazırlanması ve iptali konularında da miras hukuku Avukatıına danışmak sözleşmelerin hukuki geçerliliği bağlamında faydalı olacaktır.

Bursa Vasiyetnamenin İptali Davası

Vasiyetnamenin iptali davası miras bırakanın ölümünden sonra geçerlilik şartlarına aykırı düzenlenen vasiyetnamenin geçmişe etkili olarak iptal edilmesi amacıyla açılmaktadır. İlgililer irade sakatlığı, ehliyetsizlik, hukuka veya ahlaka aykırılık, şekle aykırılık sebeplerinden birinin varlığı halinde vasiyetnamenin iptalini talep edebilir.
Vasiyetnameyi düzenleyen mirasbırakanın ehliyetsizliği ileri sürülerek bu dava açılmışsa tarafların iddiasını tanık beyanları, sağlık raporu gibi delillerle desteklemesi gerekmektedir. Mirasbırakanın ehliyet durumu, vasiyetnameyi düzenlediği tarih göz önünde tutularak belirlenecektir.
Vasiyetnamenin iptali sebeplerinden olan irade sakatlığı; yanılma, aldatma, korkutma veya zor kullanmayı ifade etmektedir. Vasiyetnamenin bu hallerden birinin varlığı ile hazırlanması iptale tabidir.
Miras bırakan vasiyetnamesini düzenlerken kanuna ve ahlaka aykırı hükümler getiremez. Aksi davranış, vasiyetnamenin iptali davası yoluyla ilgili hükümlerin iptali sonucunu doğuracaktır.
Miras bırakanın vasiyetnamesini, düzenlediği tarihte yürürlükte olan kanunlarda belirlenmiş şekil şartlarına uygun olarak yapması gerekmektedir. Şekil şartlarına aykırılık iptale tabidir.

Bursa Miras Sebebiyle İstihkak Davası

Tereke, miras bırakanın ölümünden sonra kanun gereği kendiliğinden miras bırakana geçer. Ancak mirasçıların zilyetliğinden önce terekenin tamamı ya da bir kısmı haksız olarak üçüncü bir kimseye geçmiş olabilir. Üçüncü kişinin haksız ele geçirme işlemi miras bırakanın ölümünden sonra gerçekleşebileceği gibi miras bırakan hayattayken olması da mümkündür. Böyle bir durumun varlığı halinde mirasçılar, terekenin tamamı ya da bir kısmını haksız olarak elinde bulunduran kimseye karşı miras sebebiyle istihkak davası açacaktır. Miras sebebiyle istihkak davasında amaç mirasçının üstün hakkını ileri sürerek malının geri verilmesini sağlamaktır. Bu davada davacı zilyet olmayan mirasçı, davalı ise mirasçı olmayan zilyettir. Miras sebebiyle istihkak davası miras bırakanın ölümünden sonra açılacaktır.

Bursa En İyi Karar İçin Miras Hukuku Avukatı

En iyi miras hukuku avukatı mevzuata hakim, alanında uzman ve deneyimli olan avukatlardır. En iyi miras hukuku avukatları alanına dair yüksek mahkeme kararlarını takip eder, güncel gelişmelerden ve yasal değişikliklerden haberdardır. Miras hukuku avukatları miras davalarında müvekkillerini en iyi şekilde temsil etmeye özen gösterir, gerektiğinde hukuki danışmanlık yapar. En iyi olabilmek için yalnızca ulusal değil uluslararası mevzuata da hakimdir. Malvarlığını yakından ilgilendiren miras davalarında ailevi uyuşmazlıkların çatışmaya dönüşmeden hukuki yollarla çözüme kavuşturulmasında yardımcı olur.

Bursa Mirastan Çıkarma Nasıl Yapılır?

Miras hukukunda kural olarak miras bırakan dahi mirasçıların saklı paylarına müdahale edememektedir. Fakat bu kuralın bir istisnası mirastan çıkarma işlemidir. Mirastan çıkarma, miras bırakanın yaşarken yapmış olduğu bir ölüme bağlı tasarrufla saklı paylı mirasçılarının terekeden faydalanmalarını önleme işlemidir. Mirasçılıktan çıkarma işlemi belirtildiği üzere ölüme bağlı tasarrufla yapılabilecek olup çoğunlukla vasiyetnamede gerçekleştirilmektedir. Ancak mirastan çıkarmanın geçerli olabilmesi için miras bırakanın mirastan çıkarma sebeplerini belirtmesi gerekmektedir. Kanuna göre saklı paylı mirasçılar ancak şu iki halde mirasçılıktan çıkarılabilecektir:
-Mirasçının miras bırakanın kendisi veya yakınlarına karşı ağır bir suç işlemesi,
-Mirasçının miras bırakanın kendisi veya aile üyelerine karşı aile hukukundan doğan yükümlülüklerini önemli ölçüde yerine getirmemesi. Bu düzenlemenin yanında kanun koyucu borç ödemeden aciz sebebiyle mirasçılıktan çıkarmayı da mümkün kılmıştır. Buna göre miras bırakan hakkında borç ödemekten aciz belgesi bulunan altsoyunu mirasçılıktan çıkarabilecektir. Fakat bu halde saklı payın tamamı değil yalnızca yarısı için çıkarma mümkündür. Miras bırakanın bu yarıyı da mirastan çıkarılan altsoyun doğmuş veya doğacak çocuklarına özgülemesi gerekmektedir.

Miras Hukuku Avukatı ile Mirasta Saklı Pay Hesaplaması

Saklı pay düzenlemesiyle kanun koyucu yasal mirasçıların paylarına karşı haksız müdahalenin önlenmesini amaçlamıştır. Bu düzenleme ile miras bırakan saklı paylara dokunmama şartıyla malvarlığı üzerinde tasarrufta bulunabilecektir. Eğer miras bırakan bu yasal şarta aykırı davranmış ve tasarruf özgürlüğünü saklı paylara dokunarak aşmış ise tenkis davası açılması gerekecektir. Tenkis davası miras bırakanın saklı paylara yapmış olduğu tecavüzün giderilmesi için açılmaktadır.

Saklı pay oranları TMK 506.maddede belirlenmiştir. Buna göre saklı pay altsoy için yasal mirasın yarısı, ana ve babadan her biri için yasal miras payının dörtte biri, sağ kalan eş için yasal miras payının dörtte üçüdür. Mirasta saklı pay altsoyun olup olmamasına göre hesaplama tarzı değişebileceği için uzman desteği alınmalıdır.

Bursa Muris Muvazaası ve Miras Hukuku Avukatı

Muris muvazaası belli amaçlarla mirastan mal kaçırma işlemidir. Muriz muvazaası uygulamada çoğunlukla miras bırakanın satış olarak gösterdiği bir hukuki işlemin aslında bağışlama olması şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Miras bırakan muvazaa eylemiyle diğer mirasçıları mirastan mahrum bırakmaktadır. Bu durumda miras bırakanın davranışının hileli olduğu aşikardır.

Muris muvazaasının varlığı halinde tüm mirasçıların satışın muvazaalı olduğunu ileri sürerek muris muvazaası davası açmaları mümkündür. Bu durumda tapu iptal ve tescil işlemi yapılmalıdır. Söz konusu düzenlemeyle amaçlanan mirasçıların miras haklarının korunmasıdır. Mirasçıların haklarının korunması bağlamında yapması gereken muvazaalı işlem öğrenildiğinde miras hukuku avukatına danışmak olmalıdır. Dava sürecinin yakından takibi ve hızlı ilerlemesi bakımından miras avukatları ile çalışmak faydalı olacaktır.

Veraset İlamı ve Miras Hukuku Avukatı ile Sürecin Hızlandırılması

Veraset ilamı yeni adıyla mirasçılık belgesi ile ölenin yakınlarının resmi merciilere başvurması ile miras üzerinde hak sahibi kimselerin belirlenmesi ve malvarlığının bu kimselere geçirilmesini sağlanmaktadır.

Mirasçılık belgesinin nereden alınacağı mirasçı sayısına göre değişiklik göstermektedir. Eğer mirasçı sayısı oldukça az ve herhangi bir karmaşıklık bulunmuyorsa noterden alınabilecektir. Ancak kalabalık mirasçı grubu söz konusu olduğunda sulh hukuk mahkemesinden alınmaktadır. Noterde alınacak mirasçılık belgesi için mirasçılar arasında anlaşmazlık bulunmaması gereklidir. Aksi halde işlem mahkemeye taşınacaktır.

Mirasçılık belgesi alma süresi sulh hukuk mahkemesinin iş yüküne ve hukuki prosedürlerin doğru ilerletilmesine bağlı olarak değişebilecektir. Kişiler başvuruyu kendileri yaptığında genellikle 3-4 ay sürmektedir.

Bursa Reddi Miras DavalarındaMiras Hukuku Avukatının Rolü

Reddi miras yani mirasın reddi, miraşçıların mirasbırakanın ölümünden sonra mirası reddetmeleri anlamına gelmektedir. Kural olarak miras bırakanın ölümü ile miras mirasçılara intikal edecektir. Bu sebeple mirası reddetmek isteyen mirasçının reddi miras davası açması gerekmektedir. Mirasın reddi davası ile mirasçı mirasın hem malvarlığı değerini hem de miras bırakanın borçlarını reddetmiş sayılmaktadır. Reddi miras davasının miras bırakanın ölümü ile birlikte mirasçı olduklarını öğrendikleri tarihten 3 ay içerisinde açmaları gerekmektedir.

Reddi miras davası avukat ile ne kadar sürer sorusu dava açmak isteyen kimseler tarafından merak edilmektedir. Reddi miras davası süresi mirasın hükmen reddi ya da gerçek reddi olmasına bağlı olarak değişmektedir. Mirasın gerçek reddi talepleri 3-4 ay sürmekteyken hükmen reddi için bu süre 13-14 aya kadar çıkabilmektedir. Ancak davanın uzman miras avukatları ile açılması halinde bu sürenin kısalacağı açıktır. Miras avukatı hukuki prosedürlere uygun, doğru ve eksiksiz bir dilekçe ile gerekli belgeleri toparlayarak dava sürecini yakından takip edecektir. Böylelikle miras hukuku avukatı sürecin usul sebepleriyle uzamasına engel olacaktır.

Bursa Miras Hukuku Avukatı İle Miras Davası Ne Kadar Sürer?

Miras davası ne kadar sürer? Miras davası süresinde Bursa miras hukuku avukatı ne kadar rol oynar? Bu sorular ülkemiz vatandaşlarının hemen hepsinin merak ettiği sorulardandır. Çünkü miras hukuku diğer hukuk dallarının aksine her bireyin bir gün ilgilenmesi gereken, bilgi sahibi olmasını gerektiren bir alandır.

Miras davaları ne kadar sürer sorusunu kesin bir süre belirterek yanıtlamak imkansızdır. Davanın türü, hangi yer mahkemesinde açılacağı, davanın açıldığı mahkemenin iş yükü, bireyin bir miras hukuku avukatı ile çalışıp çalışmadığı gibi hususlar dava süresinin belirlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Bunun için davaların ortalama olarak 1-2 yıl sürdüğünü söylemek yanlış olmayacaktır. Ancak belirtmek gerekir ki miras davası avukatı ile çalışmak dava sürecinin hızlanmasında etkili olacaktır. Örneğin dava süresi 1 yıla kadar inebilecektir. Zira miras hukuku avukatı açılacak dava türü hakkında bilgili, tecrübe sahibi olacaktır. Bu anlamda hukuki prosedüre uygun olarak faaliyet yürütecek ve belgelerin eksik ya da yanlış olması gibi süreci uzatacak işlemlerin varlığını engelleyecektir.

Bursa Miras Hukuku Avukatı Ücretleri

Miras hukuku avukatı ücretleri, miras hukuku avukatı ne kadar alır? sorusu miras hukukundan doğan problemlerin çözümü için avukata başvuracak kişilerin merak ettiği soruların başında gelmektedir. Miras hukuku avukatı ücretleri kesin olarak belirlenemeyecektir. Zira her avukat davanın türü, getirdiği iş yükü, kendi tecrübesi, dava masrafları, bulunduğu şehir ve ilçe gibi pek çok etkenle birlikte ücreti tayin edecektir. 2023 yılı içerisinde miras hukuku avukatı ücretleri ve diğer avukatlık ücretlerine dair detaylı bilgi almak için bizi arayabilirsiniz.

Bursa Miras Hukuku Avukatı ve Vasiyetname Hizmetleri

Vasiyetname miras hukuku ile ilişkili belgelerden bir tanesidir. Miras hukuku avukatı ile vasiyetname düzenlemek kişinin ölümünden sonra yapacağı tasarrufları hukuka uygun gerçekleştirmesini sağlayacaktır. Vasiyetname ile kişi mallarının paylaşımını hukuki sınırlar çerçevesinde gerçekleştirir. Vasiyetname, hukuki sınırlara uygun düzenlenmemesi halinde geçersiz olacaktır.

Bursa miras hukuku avukatı hakkında detaylı bilgi almak ve bize ulaşmak için bizi arayabilir ya da iletişim formumuzu doldurabilirsiniz.

Yorum Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>